23.10.2013 – Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 531 00 Φλώρινα.
Πληροφορίες : Δημήτριος Τρ. Κρουσοράτης, Μαρία Π. Κώτσιου ( τηλ. +3023850-44468,44478)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( E – mail ) : oikonomiko5@cityoflorina.gr
Tηλεομοιοτυπία (fax): +302385044287

2.ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή καθορίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Σύμβαση θα συνάπτει ο Δήμος Φλώρινας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τον ανάδοχο, αντικείμενο αυτής θα είναι η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

A/AΕΙΔΟΣCPVΠΟΣΟΤΗΤΑΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΔΑΠΑΝΗ
1Πετρέλαιο κίνησης (diesel)09134200-9159.100λίτρα181.646,34 €
2Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)09135100-5745.314λίτρα847.419,51 €
3Βενζίνη αμόλυβδη09132100-435.950λίτρα50.178,86 €
 Καθαρή Αξία1.079.244,71 €
 Φ.Π.Α. (23%)248.226,29 €
 Μερικό Σύνολο1.327.471,00 €
      
 A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – SAE 20W-5009211100 200λίτρα  2,68 €536,00 €
2Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων – SAE 15W-40092111001.000λίτρα  3,05 €3.050,00 €
3Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων – SAE 10W-4009211100200λίτρα  4,02 €804,00 €
4SAE 10W40 MAN M327709211400400λίτρα  4,45 €1.780,00 €
5Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 75W-9009211400200λίτρα  8,10 €1.620,00 €
6Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 80W-9009211400200λίτρα  4,10 €820,00 €
7Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 75W-8009211400200λίτρα  7,18 €1.436,00 €
8Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 9009211600200λίτρα  3,88 €776,00 €
9Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – SAE 30W09211600200λίτρα  2,94 €588,00 €
10Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – SAE 10W09211600100λίτρα  10,25 €1.025,00 €
11Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 3209211600400λίτρα  3,98 €1.592,00 €
12Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 4609211600600λίτρα  2,82 €1.692,00 €
13Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 6809211600600λίτρα  2,85 €1.710,00 €
14Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 10009211600200λίτρα  3,75 €750,00 €
15Ορυκτέλαιο III D Automatic09211600200λίτρα  4,40 €880,00 €
16Υγρά φρένων0921165060λίτρα  9,66 €579,64 €
17Γράσσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης24951000400λίτρα  6,96 €2.784,00 €
18Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)24961000120λίτρα  5,43 €651,60 €
19AD BLUE24951200200λίτρα  1,10 €220,00 €
20Αντιπαγωτικό υγρό για παρμπρίζ24951310100λίτρα  2,83 €283,00 €
 Καθαρή Αξία:23.577,24 €
 Φ.Π.Α. (23%):5.422,76 €
 Μερικό Σύνολο:29.000,00 €
 Καθαρή αξία Προϋπολογισμού:1.102.821,95 €
 Φ.Π.Α. (23%):253.649,05 €
 Σύνολο Προϋπολογισμού:1.356.471,00 €

 για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων- μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Φλώρινας καθώς και των νομικών του προσώπων για το έτος 2014.
Η διάρκεια αυτής ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρείς (3) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση των κατακυρωθέντων στην προμηθεύτρια εταιρεία ποσοτήτων εκάστου είδους έως του προϋπολογιζόμενου ποσού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (1.356.471,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,
Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει κωδικούς του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2014 και αν παραστεί ανάγκη και του προϋπολογισμού έτους 2015.
Η πληρωμή της αξίας θα γίνετε τμηματικά από τον εκάστοτε φορέα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό καλούνται, α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ,β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γ) Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων.

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγύηση συμμετοχής: για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 5% επί, της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ήτοι 67.823,55 €, σε περίπτωση που υποβάλλει προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων-λιπαντικών ή για ανάλογο ποσό όταν υποβληθεί προσφορά για κάθε ένα είδος. Διάρκειας ισχύος εξαμήνου από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση ποσού ίσου με το 10 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου στο Πρωτόκολλο του Δήμου, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 20,00€ . Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF).
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο φαξ 2385044287 ή στο e-mail oikonomiko5@cityoflorina.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

9. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( ΥΠΟΒΟΛΗ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ)

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε για μέρος αυτών ως ορίζεται στη διακήρυξη. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
Ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού ορίζεται στις 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. ώρα λήξης αποδοχής προσφορών.
Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας IV Εργατικές Κατοικίες , Συν/σμός Αγ. Μηνά 531 00 Φλώρινα.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α . και σύμφωνα με το άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για να λάβετε το συνοδευτικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα