23.10.2020 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων led”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 Φλώρινα, 22/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 21809

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων led»
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων led» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων led» όπως περιγράφεται στις υπ’ αρ. 18841/2020 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το έτος 2020.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 34928500-3

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή

: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διεύθυνση

: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100

Τηλ./Fax

: 2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052

e-mail / Ιστοσελίδα

: press@cityoflorina.gr, oikonomiko1@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

26 Οκτωβρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26 Οκτωβρίου 2020, ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05 Νοεμβρίου 2020, ώρα 11:00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το έκτο εδάφ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@gmail.com, dimosflorinas@gmail.com.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

 

Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (docx) και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα