23.11.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3669/08 καθώς και τις Διατάξεις του Ν. 1418/1984 & Ν. 3263/2004 περί Δημοσίων έργων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 1.343.697,47€ (ένα εκατομμύριο και τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά) μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΕΠ00580020) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11/12/2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Φλώρινας Ν. Φλώρινας (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πρώην Δημαρχείο Μελίτης) από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε πεντακόσιες (500) ημερολογιακές μέρες.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η , 3η , 4η , τάξη εντός νομού και 2η, ή 3η, εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2, ή 1η , ή 2η τάξη εντός νομού και Α2, 1η εκτός νομού για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

• Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2 % επί των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 1.023.592,20€ x 2% = 20.471,84 € (είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) απευθυνόμενη στον Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύουν στο Δημόσιο.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 10%, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9 (Α.Π. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26.04.2012) του ΥΠΟΜΕΔΙ και το Ν. 4072/2012, άρθρο 242, παρ. 3.

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς θα τα παραλαμβάνουν από το Δήμο.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2385351241 (κ. Δημήτριο Θεοδοσίου.) .
Αγ. Αθανάσιος, 19/11/2012

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα