23.12.2014 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Μεσοκάμπου Δήμου Φλώρινας

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Μεσοκάμπου Δήμου Φλώρινας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων στην Τ.Κ. Μεσοκάμπου του Δήμου Φλώρινας όπως παρακάτω:

Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης σύμφωνα με την 439/2014 Α.Δ.Σ.
Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στη Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ. Μεσοκάμπου και η οποία περιγράφεται αναλυτικά ως παρακάτω:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/1/2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων 4ες Εργατικές Κατοικίες Αγ. Μηνά.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε, την 23/01/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Δέκα πέντε (15,00 ) € ετησίως ανά στρέμμα
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται ανά αγρό στο ποσό όπως παρακάτω:

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Γ’ Περιοχή Μεσοκάμπου 170,81 113,875
2. Γ’ Περιοχή Μεσοκάμπου 7,15 4,768
3. Γ’ Περιοχή Μεσοκάμπου 10,53 7,02
4. Β’ Περιοχή Μεσοκάμπου 25,74 17,16
5. Νησί Περιοχή Μεσοκάμπου 7,12 4,75
6. Α’ Περιοχή Μεσοκάμπου 14,98 9,99
7. Γ’ Περιοχή Μεσοκάμπου 7,66 5,111
8. Γ’ Περιοχή Μεσοκάμπου 26,06 17,378
9. Β’ Περιοχή Μεσοκάμπου 43,68 29,125
10. Β’ Περιοχή Μεσοκάμπου 76,45 50,972
11. Β’ Περιοχή Μεσοκάμπου 56,25 37,50
12. Γ’ Περιοχή Μεσοκάμπου 17,46 11,644
13. Β’ Περιοχή Μεσοκάμπου 16,50 11,00
14. Β’ Περιοχή Μεσοκάμπου 152,06 101,375
ΣΥΝΟΛΟ 421,668

και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 4ες Εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά Τηλέφωνο 23850 44-479 FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα