24.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/1984 & Ν.3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

  • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ », προϋπολογισμού Ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (99.850,00€) μαζί με το ΦΠΑ.
    Η παραπάνω πίστωση του έργου προέρχεται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ΠΟΕ
    .

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στον Συνοικισμό Αγίου Αθανάσιο (πρώην Δημαρχείο Μελίτης) από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρου και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγουμένη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες πριν τον διαγωνισμό (η ημέρα διαγωνισμού δεν προσμετρείται).
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1 ,A2, 1η ΤΑΞΗ εντός και εκτός νομού ή σε γειτονικό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επι των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 1.623,58 ΕΥΡΩ, απευθυνόμενη στο Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύουν στο Δημόσιο.
Για την παραλαβή των τευχών, πρέπει να καταβληθεί η δαπάνη αναπαραγωγής τους στο Οικονομικό τμήμα του Δήμου που βρίσκεται στον συνοικισμό εργατικών κατοικιών Φλώρινα IV (Αγίου Μηνά) , που ανέρχεται σε Δέκα (10) ΕΥΡΩ.

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα τα παραλαμβάνουν από τον Δήμο , οικισμός Αγ. Αθανασίου ( πρώην Δημαρχείο Μελίτης), μέχρι την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2385351265 . Πληροφορίες κ. Τζέτζη Σπυρίδωνα. τηλ.23853-51265
Φλώρινα,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα