24.08.2020 – Προκήρυξη θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

Φλώρινα 21/08/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 391

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ. 14 Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο, 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
6. Την με αρ. 19/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα γίνει για το διδακτικό έτος 2020-2021, και εφεξής
2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:

  • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
  • Από τις 13:00 μέχρι τις 13:45

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, και μπορεί να αλλάξουν, σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως.
5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Παρασκευή 21/08/2020 έως την Τετάρτη 02/09/2020 και τις ώρες: 09:00π.μ. – 12:00μ.μ., στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας που βρίσκεται επί της Δημ. Αγοράς 70 (πρώην ΚΕΠ), η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Εντοπιότητα
2. Γονέας παιδιού, το οποίο φοιτά στο 1ο Δημοτικό σχολείο Φλώρινας (προσκομίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από τη σχολική μονάδα)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2019
5. Δίπλωμα οδήγησης (θα συνεκτιμηθεί)
6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
7. Κάρτα ανεργίας
8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η ικανότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων.

Ο έλεγχος των αιτήσεων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, την Πέμπτη 03/09/2020 και ώρα 12:00μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο: 23850-44514.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Παναγιώτης Νώτας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα