24.09.2021 – Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου:α) του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (Τέρμα Σαλαμίνος)

logo-dimos100x100EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 446
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση: Δημ. Αγορά 70
Πληροφορίες: Τζίκου Βιολέττα.
Τηλ.: 2385044520
E-mail: flsxep@gmail.com
 

Φλώρινα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 446

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου:α) του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (Τέρμα Σαλαμίνος)

Ανακοινώνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του παραπάνω κυλικείου, σύμφωνα με την αριθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερικών και Εθν. Παιδείας, το Λ4-454/07.09.2012 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων και την υπ’ αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’) ΚΥΑ.
Διάρκεια μίσθωσης: Εννιά (9) χρόνια.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Φυσικά πρόσωπα, καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Στον Διευθυντή του Σχολείου του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (Τέρμα Σαλαμίνος), από 24/09/2021 έως 22/10/2021 και ώρα 12:00μ.μ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300€) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Διευθυντή του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας στις 25/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 14.00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, τηλ.: 2385044520
Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τη σχολική μονάδα και από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Δημ. Αγοράς 70).

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Νώτας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα