25.05.2016 – Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού κληροδοτήματος Τηλεμάχου Ρόμπη στην Τ.Κ. Σιταριάς

Φλώρινα 25/5 /2016
Αρ. Πρωτ: 8443

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΡΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το άρθρο 24 του Ν.4182/13
2) την υπ΄ αριθμόν 94/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Φλώρινας για τον καθορισμό των όρων εκμίσθωσης του κληροδοτήματος
3) τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τους σκοπούς του
Κληροδοτήματος
4)To με αριθ. 16408/10-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας- Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Δυτ. Μακεδονίας
5) το γεγονός ότι το συμφωνητικό εκμίσθωσης του αγρού του κληροδοτήματος Τηλέμαχου Ρόμπη έληξε στις 14/11/2015
6) Ότι το κληροδότημα του Τηλέμαχου Ρόμπη βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Σιταριάς του Δήμου Φλώρινας στην θέση ΠΟΤΟΚ και είναι έκτασης εμβαδού 32,930 στρεμμάτων περίπου και πρέπει προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός της διαθήκης και να διατεθούν τα έσοδα βάσει των διατάξεων της αριθ. 16268/31-10-1937 δημόσιας διαθήκης του Τηλέμαχου Ρόμπη του Ιωακείμ να δημοπρατηθεί.
7) Ότι τα έσοδα από την διαχείριση και αξιοποίηση του κληροδοτήματος(εκμίσθωση) σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω διαθήκης θα διατίθενται για δενδροφυτεύσεις και εξωραϊσμό των οδών και πλατειών της τοπικής κοινότητας Σιταριάς και για την αποξήρανση υπαρχόντων τυχόν εντός και γύρω της κοινότητας ελών και την λήψη των απαραίτητων προς τον σκοπό εξυγίανσης αυτού υγειονομικών και μηχανικών μέτρων.

Διακηρύττει:

Τον καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού κληροδοτήματος Τηλέμαχου Ρόμπη Τοπικής Κοινότητας Σιταριάς οι οποίοι είναι οι εξής:

1) Περιγραφή του ακινήτου
Έκταση: 32.930 τμ
Δήμος: Φλώρινας, Τοπική Κοινότητα Σιταριάς
Όρια:
Είδος: Αγρός
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει με υποβολή εγγράφων προσφορών προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας είναι εικοσαήμερη(20ήμερη) αρχομένης από της αναρτήσεως της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. H ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπ.Οικονομικών έγινε στις 25-5-2016, ως εκ τούτου η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας είναι η 26η.5.2016 και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας η 14η.6.2016 και ώρα 15.00 π.μ.
Οι έγγραφες προσφορές θα κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φλώρινας και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Πτολεμαίων 1 , Διοικητήριο 3ος όροφος) και αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κ. Αλεξίου Κωνσταντίνος
Το χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 3,6% επί του μισθώματος θα επιβαρύνει τους μισθωτές και θα καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε καλλιεργητικής περιόδου
Για να γίνει δεκτή η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα.
Ο καθένας υποψήφιος μισθωτής, όταν υποβληθούν προσφορές, θα υποδείξει στο έγγραφο της προσφοράς και αξιόχρεο εγγυητή, που θα συνυπογράψει το μισθωτήριο και θα εγγυηθεί την τήρηση των όρων του από τον μισθωτή.
Δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές οι οφειλέτες του ιδρύματος.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων.

3) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των Δέκα Πέντε Ευρώ (15 €) ετησίως, ανά στρέμμα.

4) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
5) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε Τέσσερα ( 4 ) χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

6) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης δηλαδή ποσό 49.39 €, υπολογιζόμενου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

8) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

9) Ειδικός όρος
Προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός της διαθήκης βάσει των διατάξεων της αριθ. 16268/31-10-1937 δημόσιας διαθήκης του Τηλέμαχου Ρόμπη του Ιωακείμ, τα έσοδα από την διαχείριση και αξιοποίηση του κληροδοτήματος(εκμίσθωση) σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω διαθήκης θα διατίθενται για δενδροφυτεύσεις και εξωραϊσμό των οδών και πλατειών της τοπικής κοινότητας Σιταριάς και για την αποξήρανση υπαρχόντων τυχόν εντός και γύρω της κοινότητας ελών και την λήψη των απαραίτητων προς τον σκοπό εξυγίανσης αυτού υγειονομικών και μηχανικών μέτρων.

10) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και της Τοπικής Κοινότητας Σιταριάς.

11) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης ως ανωτέρω.

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ,(κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο- Πτολεμαίων 1- 3ος όροφος-Τηλέφωνο 23850 44-479 (εσ.7) FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοφανίδης Δημήτριος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα