25.06.2012- Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ..”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά¬θεση της Υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» με προϋπολογισμό 113.160,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών: 92.000,00 συν ΦΠΑ: 21.160,00).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-05-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο γραφεία του Τεχνικού Τμήματος, Συνοικισμός Αγίου Αθανασίου (παλιό Δημαρχείο Μελίτης), Φλώρινα 531 00, 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί ο Διαγωνισμός την παραπάνω ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Η ανάθεση θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007. Η προσφορά ανά κτίριο, θα είναι το συνολικό κόστος εργασίας, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Το έργο αφορά στην καθαριότητα δημοτικών κτιρίων του Δήμου Φλώρινας
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β. Συνεργεία καθαρισμού, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. Συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των κτιρίων ή για το μέρος των κτιρίων που αφορά η προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Φλώρινας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια¬γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία του Τεχνικού Τμήματος, Συνοικισμός Αγίου Αθανασίου (παλιό Δημαρχείο Μελίτης), Φλώρινα 531 00, 2ος όροφος (υπεύθυνη κ. Γραμματικού, τηλέφωνο επικοινωνίας: 23853.51224), μέχρι τις 03-08-2012 ημέρα Πέμπτη με την καταβολή παράβολου αξίας 10 €, στην Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Φλώρινας (Εργατικές Κατοικίες Αγίου Μηνά)

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα