25.09.2013 – Περίληψη διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού με τίτλο « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», στις 21/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (599.370,51) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2013 και στον Κ.Α. 15-7135.004.
Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Άξονας προτεραιότητας “08 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ” του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013».
Η προς δημοπράτηση προμήθεια αφορά «προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής Δήμου Φλώρινας», για την κάλυψη των αναγκών τους όπως εμφανίζονται στο παράρτημα Α΄ της διακήρυξης.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 21/11/2013, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης αυτής την 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γραφείο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, στις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (πρωτόκολλο του Δήμου διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 97 , ΤΚ 53100 Δήμος Φλώρινας) και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα(20/11/2013 και ώρα 14:00).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 21/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής πρoϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ή το 5% επί του αθροίσματος των ενδεικτικά προϋπολογισθέντων δαπανών των πακέτων που θα επιλέξει να συμμετέχει συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς.
Η παραλαβή των τευχών γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής των τευχών μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Η δαπάνη σε αυτήν την περίπτωση θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
Οι παραλήπτες των τευχών σε έντυπη μορφή θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Μόνον στην περίπτωση παραλαβής του έντυπου τεύχους διακήρυξης, και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο Φλώρινας έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 10,00€,μέχρι την 13/11/2013, ημέρα Τετάρτη
Γλώσσα Ελληνική.
Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 25/09/2013.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 25/09/2013.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF).
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο φαξ 2385044287 ή στο e-mail oikonomiko5@cityoflorina.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από, τις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. Πληροφορίες στα τηλ.: 2385044478, 2385044468, Fax: 2385044287, Μαρία Π. Κώτσιου, Δημήτριος Τ. Κρουσοράτης.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤ.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΥΜΒΑΣΗ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓ.

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.

Για να λάβετε το συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα