25.09.2019 – Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνής) “Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων”

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 24/09/2019
Αρ. Πρωτ.: 20785

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ)
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2021»
προϋπολογισμού 2.711.724,07 ευρώ, με Φ.Π.Α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2021» με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και από την Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών, προϋπολογισμού 2.711.724,07 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα προς προμήθεια είδη είναι πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αύξοντα συστημικό αριθμό 78871 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-

Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο στις παρακάτω εφημερίδες: α) Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας και β) Ηχώ Φλώρινας.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για λήψη των εντύπων (τεύχος, ΕΕΕΣ κ.ά.) κάντε κλικ εδώ(rar)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα