25.10.11-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1γ ΔΗΜ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΡΑΤΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΡΑΤΕΡΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων της συστάδας 1γ του δημοτικού δάσους Κρατερού, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται σε 1.358 τον. Οξιάς ως εξής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΛΗΜΜΑ 
 Οξιάς υπό Αναγωγή 1 γ Καλλιεργητικές – Εξυγιαντικές 1.358 τον. Οξιάς

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία της δασοσυστάδας 1γ, στο δημοτικό κατάστημα πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 07/11/2011 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Η τιμή πρώτης προσφοράς των δασικών προϊόντων ορίζεται στα δέκα έξι ευρώ ανά τόνο (16€/τον) για όλες τις κατηγορίες ξύλου.
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ (2.173,00 €) που ανέρχεται στο 10% της τιμής εκκίνησης, με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου εγγύησης.
Οι όροι της διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους στο δημοτικό κατάστημα πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνοι: κ. Μουντούσης Ιωάννης, Τηλ.: 2358351414 και κ. Καραντζίδης Νικόλαος, Τηλ.: 2385351416).

Ο Δήμαρχος

Φλώρινας
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα