25.10.11-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 3γ ΔΗΜ.ΔΑΣΟΥΣ ΑΛΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 3γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΛΩΝΩΝ

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων της συστάδας 3γ του δημοτικού δάσους Αλώνων, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται σε 762 τον. Οξιάς – Δρυός ως εξής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΛΗΜΜΑ 
 Δρυός – Οξιάς υπό Αναγωγή 3 γ Αναγωγικές – Καλλιεργητικές 762 τον. Οξιάς – Δρυός

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία της δασοσυστάδας 3γ, στο δημοτικό κατάστημα πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 07/11/2011 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Η τιμή πρώτης προσφοράς των δασικών προϊόντων ορίζεται στα δεκαπέντε ευρώ ανά τόνο (15€/τον) για όλες τις κατηγορίες ξύλου.
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα τριών ευρώ (1.143,00€) που ανέρχεται στο 10% της τιμής εκκίνησης, με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου εγγύησης.
Οι όροι της διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους στο δημοτικό κατάστημα πρώην Δήμου Κάτω Κλεινών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνοι: κ. Μουντούσης Ιωάννης, Τηλ.: 2358351414 και κ. Καραντζίδης Νικόλαος, Τηλ.: 2385351416).

Ο Δήμαρχος

Φλώρινας
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα