25.11.2015 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών Τοπικής Κοινότητας ΚΛΑΔΟΡΑΧΗΣ Δήμου Φλώρινας


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Φλώρινα,25/11/2015
Αριθμ. Πρωτ: 27165

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ. Κλαδοράχης του Δήμου Φλώρινας όπως παρακάτω:
Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης σύμφωνα με την 344/2015 Α.Ο.Ε.
Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στη Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ. Κλαδοράχης και η οποία περιγράφεται αναλυτικά ως παρακάτω:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/12/2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο Πτολεμαίων 1(3ος), Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες του Δήμου μας. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την 18/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Δέκα πέντε (15,00 ) € ετησίως ανά στρέμμα. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται ανά αγρό στο ποσό όπως παρακάτω:

Α/ΑΘΕΣΗΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1.ΚΟΜΠΕΛΙ6,00€4,00€
2.ΠΗΓΗ ή ΙΣΒΟΡ7,50€5,00€
 ΓΙΑΤΣΟΒΟ ή ΓΚΟΥΣΑΙΤΣΑ10,507,00€
 ΣΥΝΟΛΟ:24,00€16,00€

 

 και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος) Τηλέφωνο 23850 44-479 (εσ.7)FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα