26.10.2022 – Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας

logo-dimos100x100

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 Φλώρινα 21/10/2022
Αριθμ. Πρωτ.:209 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας

Ανακοινώνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του παραπάνω κυλικείου, σύμφωνα με την αριθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερικών και Εθν. Παιδείας, το Λ4-454/07.09.2012 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων και την υπ’ αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’) ΚΥΑ.
Διάρκεια μίσθωσης: Εννιά (9) χρόνια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Φυσικά πρόσωπα, καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Στον Διευθυντή του Σχολείου του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας (Λεωφ. Αυγ. Καντιώτη 84), από 21/10/2022 έως 11/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300€) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας στις 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 14.00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, τηλ.: 2385044520. Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τη σχολική μονάδα και από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Δημ. Αγορά 70).

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νικόλαος Γρηγοριάδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα