26.11.2012 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ….”

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την εργασία

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 169.371,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός αφορά την μίσθωση πενήντα τριών (53) εκχιονιστικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα οκτώ (8) μηχανημάτων έργου (ΜΕ) χαρακτηρισμένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά (λεπίδες) ή ελλείψει αυτών λαστιχοφόρων φορτωτικών μηχανημάτων ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ και παρεμφερή τύπων που έχουν την ικανότητα προσαρμογής λεπίδας αποχιονισμού στο εμπρόσθιο τμήμα τους και ελλείψει λεπίδας, κάδου κατάλληλου για χρήση αποχιονισμού μετά των χειριστών και σαράντα πέντε (45) τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού μετά των χειριστών, για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας κατά τη χειμερινή περίοδο 2012 – 2013. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φλώρινας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 07/12/2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) επιτρέπεται.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή παραπάνω περιοχές του Πίνακα 1 της τεχνικής περιγραφής με τα ισάριθμα μηχανήματα – οχήματα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 και ίδια ώρα.
Για την ανωτέρω εργασία, δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. των επιλεγμένων περιοχών της προσφοράς του ενδιαφερόμενου βάση του ενδεικτικού τιμολογίου της μελέτης.

Το χρονικό διάστημα των εργασιών είναι 3,5 μήνες και η συνολική εργασία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες μέσα στο χρονικό διάστημα των τρεισήμισι μηνών από 15 Δεκεμβρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013.
Ο Δήμος Φλώρινας διατηρεί το δικαίωμα να πληρώσει σε κάθε ανάδοχο τις ώρες που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια του αποχιονισμού και όχι το σύνολο τους (σε περίπτωση που οι ώρες απασχόλησης υπολείπονται των ωρών που ορίζει η τεχνική περιγραφή στο πίνακα 1 και έχει υποβάλει στη προσφορά του).

Για την παραλαβή των τευχών, καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο το ποσό των δέκα (10) ευρώ με κατάθεση μετρητών στο ταμείο του Δήμου Φλώρινας.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δήμου Φλώρινας, 1ος όροφος, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2385351019, 2385351247 αρμόδιος κ. Στεφανόπουλος Δανιήλ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα