27.02.2013 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ              Φλώρινα, 27 Φεβρουαρίου 2013.  
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ               Αριθμ. Πρωτ.: 6154

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Φλώρινας στα πλαίσια ένταξης της Πράξης "Τεχνική υποστήριξη Δήμου Φλώρινας" με κωδικό MIS 376809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ" προτίθεται να συνεργαστεί με Τεχνικό Σύμβουλο για υποστήριξη στην ωρίμανση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος, ο οποίος θα υποστηρίξει το Δήμο στην κατάρτιση και υποβολή του φακέλου έργων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και στην ωρίμανση αυτών, θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και με κάθε άλλο Δημοτικό Φορέα (εάν αυτό απαιτηθεί) με σκοπό την πληρέστερη αναγνώριση, καταγραφή και αξιολόγηση και ωρίμανση εκείνων των έργων – δράσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.
Η υποστήριξη που θα προσφερθεί θα αφορά στην ολοκλήρωση της ωρίμανση των έργων, τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων ώριμων έργων, την οργάνωση – έλεγχο – συμπλήρωση φακέλων έργων, την υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης απαιτούμενων αδειών, την υποστήριξη στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, στον έλεγχο των συμβάσεων των αναδόχων και στην υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ”,
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ” σχετικά με το τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά τις οικοδομικές εργασίες.
Το έργο θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ύψος των 19.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας» για τις πράξεις:
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Κ”,
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ” σχετικά με το τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά τις οικοδομικές εργασίες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα