27.03.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει ανοικτό προφορικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς» με προϋπολογισμό 63.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ – ΟΕ και απρόβλεπτα: 51.219,51 συν ΦΠΑ: 11.780,49).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03-04-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας, 2ος όροφος στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Μελίτης, Οικισμός Αγίου Αθανασίου Μελίτης, 531 00 Φλώρινα από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί ο Διαγωνισμός την παραπάνω ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί προφορικά σύμφωνα
με το άρθρο 29 του Ν.3669/08 και τους όρους της διακήρυξης. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του στεγάστρου της Δημοτικής Αγοράς και
σε εργασίες επιστέγασης επικάλυψης
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

 1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
  Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
  στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τους
  περιορισμούς των κατώτατων πτυχίων. Καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής
  επιχειρήσεων γραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα, αντίστοιχης κατηγορίας και
  δυναμικότητας
 2. αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από χώρες της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πεντα¬ετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρα-τούμενο. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.024,39 ΕΥΡΩ που να απευθύνεται στον Δήμο Φλώρινας και να έχει ισχύ τουλάχιστον ενά (1) μήνα και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου, μέχρι τις 29-03-2012 ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έρ¬γου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ.
Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23853.51224
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα