27.06.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οργάνων skatepark”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών, η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οργάνων skatepark» στο νέο Δημοτικό πάρκο (παλιό γήπεδο) της Φλώρινας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%) για τις ανάγκες του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, ισόγειο, την 06 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 11.00 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Γραφείο Πρωτοκόλλου, ισόγειο, Τ. Κ. 53100. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος (μη προσέλευση ενδιαφερομένων ή ακύρωση προσφορών λόγω ακαταλληλότητας τους) ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα δηλαδή στις 13 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε ποσοστό 5 % του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 23% (3.000,00 €).
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 53100 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2385351019, αρμόδιος κ. Στεφανόπουλος Δανιήλ).
Για αναλυτική προβολή των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών κάντε κλικ εδώ .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα