28.02.2013 – Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2013»

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   Φλώρινα, 28 Φεβρουαρίου 2013.  
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 6408
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

 

Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού
για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2013».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2013» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) ,από το ΔΚΚ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α.) και τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Φλώρινας, Δ/νση 4ες Εργατικές κατοικίες «Φλώρινα Συν. Αγίου Μηνά» ΤΚ 531 00 Φλώρινα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού , την 08η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μέχρι 11:.00 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δυο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντίγραφα της διακήρυξης ,τεχνικές προδιαγραφές ,οικονομική προσφορά καθώς και πληροφορίες για τον διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφεία του Δήμου Φλώρινας (4ες Εργατικές κατοικίες «Φλώρινα Συν. Αγίου Μηνά), γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, στα τηλέφωνα 2385044468-78 αρμόδιοι υπάλληλοι ( Κώτσιου Μαρία & Κρουσοράτης Δημήτριος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα