28.03.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΩΤΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΩΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΩΤΗΣ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26/4/2012, ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων 4ες Εργατικές Κατοικίες Αγ. Μηνά.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο είκοσι τεσσάρων (24,00) ευρώ, καθώς και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για αυτούς καθώς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αδάμ Ευάγγελο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 4ες Εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά Τηλέφωνο 23850 44-479 FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα