28.03.2023 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “Υλοποίηση των δράσεων 1 & 2 του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» Δήμου Φλώρινας”

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 Φλώρινα, 27/ 03 / 2023 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “Υλοποίηση των δράσεων 1 & 2 του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» Δήμου Φλώρινας”, εκτιμώμενης δαπάνης σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (47.492,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο διατήρησης της ποιότητας των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ που απαιτούν συνεχείς επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα, όπως κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, εκπαίδευση προσωπικού κ.α.. Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν αίτημα σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας με 2 δράσεις. Οι δράσεις είναι:
1. Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr Wallet.
2. Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859. Το ποσό θα καλυφθεί από τον ΚΑ. 69.7134.001 εγγεγραμμένου ύψους 38.192,00 ευρώ και τον ΚΑ. 69.7135.012 εγγεγραμμένου ύψους 9.300,00 ευρώ.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλη την ποσότητα που αφορά την προμήθεια.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 766,00€ (επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια των ειδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2) και 2385044636.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για αναλυτική προβολή των σχετικών εγγράφων κάντε κλικ εδώ (rar) 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα