28.07.10 – Ανοικτός διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή Πεζοδρομίων”

Ο Δήμαρχος Φλώρινας 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά¬θεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων» στο Δήμο Φλώρινας με προϋπολογισμό 60.169,09 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ – ΟΕ και απρόβλεπτα: 48.917,96 συν ΦΠΑ: 37.398,37).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-08-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Φλώρινας από την αρμόδια Επιτροπή.

 


Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί ο Διαγωνισμός την παραπάνω ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Φλώρινας Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς των κατωτάτων πτυχίων. Καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα, αντίστοιχης κατηγορίας και δυναμικότητας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από χώρες της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πεντα¬ετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρα¬τούμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.252,03 ΕΥΡΩ που να στον Δήμο Φλώρινας και να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια¬γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, μέχρι τις 12-08-2010 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έρ¬γου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγ¬μα τύπου Γ. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2385351014 (υπεύθυνος κ. Σπύρος Ρίζος).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα