29.07.10 – Ανοικτός διαγωνισμός του έργου “Κόμβος στη συμβολή των οδών Λ.Καραμανλή-Λ.Μακεδονομάχων”

Ο Δήμος Φλώρινας

διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – Λ.ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», προϋπολογισμού εκατό εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (169.000,00€) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) Κατηγορία Έργων Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 107.675,22 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, με προϋπολογισμό 16.348,47 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία του Τεχνικού τμήματος του Δήμου Φλώρινας μέχρι την Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2010. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2385351014 – 51019.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα του άρθρου 6 του Ν.3669/08 «με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης». Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.626,93 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες από την ημέρα υποβολής των προσφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα