29.07.2022 – Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

 Φλώρινα, 29 Ιουλίου 2022

Αρ.Πρωτ.: 25878

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023», εκτιμώμενης δαπάνης 414.997,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η σύμβαση δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “168866”. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του κάτωθι συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔ.

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ή ΗΜΕΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΜΜΕΚΧ

Μικρού ή μεσαίου μεγέθους εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα

Εργασία

17

Ώρα

120

2.040

85,00

173.400,00 €

Επιφυλακή

17

Ημέρα

135

2.295

25,00 €

57.375,00€

 

ΜΕΚΧ

Μεγάλου μεγέθους

εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα

Εργασία

2

Ώρα

120

240

100,00 €

24.000,00€

Επιφυλακή

2

Ημέρα

135

270

25,00 €

6.750,00€

 

ΛΦΛΑ

Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα (εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού

Εργασία

3

Ώρα

120

360

85,00€

30.600,00€

Επιφυλακή

3

Ημέρα

135

405

10,00€

4.050,00€

 

ΛΦΚΦ

Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με κάδο φόρτωσης για άρση χιονιών

Εργασία

 

2

Ώρα

175

350

60,00€

21.000,00€

 

ΦΟΔΑ

Φορτηγό τριαξονικό ή τετραξονικό (τουλάχιστον 16tn) με δυνατότητα ανατροπής

Εργασία

 

2

Ώρα

175

350

50,00ε

17.500,00€

 

 

 

    

 

 

 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

334.675,00€

 

 

 

   

ΦΠΑ (24%)

80.322,00€

 

 

 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

414.997,00€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 4η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι δραστηριότητα εκχιονισμού (όσο αφορά τα εκχιονιστικά μηχανήματα) και σχετική δραστηριότητα (όσο αφορά την άρση χιονιών)..
Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 6.693,50€. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα εκχιονιστικά/μηχανήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων εκχιονιστικών μηχανημάτων.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 25η Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε την 29η Ιουλίου 2022 (αρ. προκήρυξης 2022/S 145-413986) και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για αναλυτική προβολή της περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf), για προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για προβολή του τεύχους διακήρυξης (με τα παραρτήματα) κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του ΕΕΕΣ σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του έντυπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα