30.03.2016 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού κληροδοτήματος Τηλέμαχου Ρόμπη Τοπικής Κοινότητας ΣΙΤΑΡΙΑΣ Δήμου Φλώρινας


Φλώρινα,28/3/2016
Αριθμ. Πρωτ: 4739

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγρού Κληροδοτήματος Τηλέμαχου Ρόμπη στην Τ.Κ. Σιταριάς του Δήμου Φλώρινας όπως παρακάτω:
Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης σύμφωνα με την 62/2016 Α.Ο.Ε.
Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στη Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ. Σιταριάς και η οποία περιγράφεται αναλυτικά ως παρακάτω:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18/4/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Διοικητήριο Πτολεμαίων 1(3ος), Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες του Δήμου μας.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την 25/4/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στον ίδιο χώρο. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Δέκα πέντε (15,00 ) € ετησίως ανά στρέμμα. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται ανά αγρό στο ποσό όπως παρακάτω:

Α/ΑΘΕΣΗΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1.ΠΟΤΟΚ49,3932.930 τμ

και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο-Πτολεμαίων 1 (3ος) Τηλέφωνο 23850 44-479 (εσ.7)FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαρδάκας Χρήστος

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα