30.03.2016 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς και αστικών ακινήτων

Φλώρινα, 28/3/2016
Αριθμ. Πρωτ: 4737

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με αριθμούς 6,7,9,13,17,20,21,22,23,30,36,45,65,66,67,72, καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας και τα Δύο (2) Αστικά Ακίνητα στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 12 και Μεγ. Αλεξάνδρου 87 σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 61/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο(3ος). Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους στις 25/4/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Εκατό Είκοσι (120,00) ευρώ τον μήνα για κάθε κατάστημα της δημοτικής αγοράς ξεχωριστά, για το αστικό ακίνητο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 12 το ποσό των 432,80 € και για το αστικό ακίνητο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 87 το ποσό των 120,00 €.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων (144,00) ευρώ για κάθε ένα ξεχωριστά από τα ανωτέρω καταστήματα της δημοτικής αγοράς για το αστικό ακίνητο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 12 το ποσό των 519,36 € και για το αστικό ακίνητο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 87 το ποσό των 144,00 € καθώς και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για αυτούς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος)- Πτολεμαίων 1 Τηλέφωνο 23850 44-479 εσωτ. 7 FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα