30.03.2016 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπολοίπου των Κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ. Μόδη προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Φλώρινα, 28/03/2016
Αριθμ. Πρωτ:4738

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την για την εκμίσθωση του υπολοίπου των Κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ. Μόδη προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Οι χώροι προς δημοπράτηση είναι τρείς(3) περιγράφονται παρακάτω και ο καθένας θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά και στο σύνολό του:
Έκταση: 1) 38,43 τ.μ. και 2) 19,20 τ.μ.
Πόλη: Φλώρινα
Δήμος: Φλώρινας
Οδός: Κεντρική Πλατεία Γ.Μόδη
Είδος: Κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Πλατείας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18/4/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων (Διοικητήριο- Πτολεμαίων 1- 3ος).
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 25/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 39,04 € ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016 ανά περίπτωση.
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιο καθώς και για τον εγγυητή του.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος)- Πτολεμαίων 1 Τηλέφωνο 23850 44-479 εσωτ. 7 FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα