30.05.2012 – Περίληψη διακήρυξης του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/1984 & Ν.3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

  • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (155.607,17€) μαζί με το ΦΠΑ.
Η παραπάνω πίστωση του έργου προέρχεται από Ίδια Έσοδα.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στον Άγιο Αθανάσιο (πρώην Δημαρχείο Μελίτης) από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρου και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγουμένη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες πριν τον διαγωνισμό (η ημέρα διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στη A2, 1η ΤΑΞΗ εκτός νομού και A2, 1η ΤΑΞΗ, 2η ΤΑΞΗ εντός νομού ή σε γειτονικό και κοινοπραξίες Α1, A2, 1η ΤΑΞΗ εκτός νομού και Α1, A2, 1η ΤΑΞΗ, 2η ΤΑΞΗ εντός νομού ή σε γειτονικό, για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 2.488,13 ΕΥΡΩ, απευθυνόμενη στο Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύουν στο Δημόσιο.
Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα τα παραλαμβάνουν από τον Δήμο μέχρι την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 € ΕΥΡΩ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου(Αγ. Μηνά), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2385351243 -2.
Φλώρινα, 26/ 04/ 2012
Ο Δήμαρχος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα