30.11.2022 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων “Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των Δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα, συνολικού Προϋπολογισμού 2.015.827,48 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)”

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Φλώρινα, 28/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 42593

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα
από τη γέφυρα των Δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα,
συνολικού Προϋπολογισμού 2.015.827,48 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των Δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 2.015.827,48 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. Η προσφορά κατατίθεται για το σύνολο της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπλαση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος των παραποτάμιων οδών του ποταμού Σακουλέβα (από γέφυρα Δικαστηρίων έως οδό Βουκεφάλα), η κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, πέτρινων καθιστικών, η κατασκευή υδραυλικών έργων και η εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού. Αναπόσπαστο κομμάτι του έργου είναι και ο φωτισμός της περιοχής διαμόρφωσης.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 45112700-2 – Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ 53100
Τηλ./Fax: 2385351019, 2385045790
e-mail / Ιστοσελίδα: press@cityoflorina.gr, techdiflo@gmail.gr / www.cityoflorina.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/12/2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» με κωδικό ΟΠΣ 5063841(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ ΕΠ0051 και κωδικό ενάριθμου έργου 2021ΕΠ00510088). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7333.001σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα με το ποσό των 2.015.827,48 € με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4725/10.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΛΛ7ΛΨ-ΛΥΕ) του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 32.513,35 € (τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση του οχήματος – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι διακόσιες είκοσι(220) ημέρες, ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: Εξυπηρετηθείτε/έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δεν προβλέπεται
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
• ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
• Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 191328
• ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 4 5 6 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες («Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας») και σε μια (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα («ΗΧΩ») .
• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γιαννάκης

Για λήψη της περίληψης κάντε κλικ εδώ(pdf) και για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ(pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα