30.12.2016 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

 


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) κάντε κλικ εδώ (doc)arrow1

 

Α.Δ. 2336/2016

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» προϋπολογισμού 58.329,60 Ευρώ ευρώ με το Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Φλώρινας,
Οδός:Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ.Κωδ.:53100
Τηλ.:23850 44468, 44478
Telefax:23850 44522
E-mail:oikonomiko1@cityoflorina.gr
Κωδικός NUTS: GR134
Ιστοσελίδα:www.cityoflorina.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 15872400-5, 34927100-2, 18937000-6
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας GR134
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Είδος

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΝΑ ΤΟΝΟ/ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €

Φυσικό θαλασσινό αλάτι χοντρό ως τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

ΤΟΝΟΙ

900

51,00

45.900,00

Φυσικό θαλασσινό αλάτι χοντρό ως τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές σε συσκευασία σάκων των 10 ή 20 ή 25 ή 30Kg

ΤΟΝΟΙ

15

76

1.140,00

    

ΣΥΝΟΛΟ:

47.040,00€

    

Φ.Π.Α. 24%:

11.289,60€

    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:

58.329,60€

Η συνολική μέγιστη δαπάνη της προμήθειας του αλατιού και των παλετών θα ανέλθει στα 58.329,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγορεύονται
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τμηματικά ως το τέλος του 2017
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο επεξεργασίας και διανομής άλατος. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: δεν υπάρχει
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος την Τετάρτη, 11/01/2017, ώρα 10.00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 9.00π.μ. της ίδιας μέρας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: έως 10 μήνες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: . Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και θα βαρύνει τους κωδικούς 30-6699.003, 30-6699.004, 30-6699.005, 30-6699.006 του υπό έγκριση προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Φλώρινας (υπ’ αριθ. 315/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης)
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.cityoflorina.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα