31.12.2020 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια προστατευτικής σκάφης και λινάτσας» προϋπολογισμού 20.968,40 ευρώ, με Φ.Π.Α.

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Φλώρινα, 30/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 26616

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια προστατευτικής σκάφης και λινάτσας»
προϋπολογισμού 20.968,40 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια προστατευτικής σκάφης και λινάτσας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 20.968,40 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια προστατευτικής σκάφης και λινάτσας» όπως περιγράφεται στις υπ’ αρ. 19950/2020 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το έτος 2020.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 44212313-6

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή

: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διεύθυνση

: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100

Τηλ./Fax

: 2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052

e-mail / Ιστοσελίδα

: press@cityoflorina.gr, oikonomiko1@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

31 Δεκεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14 Ιανουαρίου 2021, ώρα 14:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19 Ιανουαρίου 2021, ώρα 11:00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το έκτο εδάφ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην τοπική εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας».
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@gmail.com, dimosflorinas@gmail.com.

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc) και για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα