Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Φλώρινας

 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 04/07/2017
Α.Π.. 12618

 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δήμου Φλώρινας Προϋπολογισμού 199.602,00€ Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
Ο διαγωνισμός, τον οποίο διεξάγει ως Αναθέτουσα Αρχή ο Δήμος Φλώρινας (Μ.Αλεξάνδρου 97, NUTS 134) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αφορά εξοπλισμό παιδικών χαρών και προσβλέπει στη συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο κατασκευής και εμπορίας εξοπλισμού παιδικών χαρών. Πλήρης, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο αναλυτικό τεύχος του παρόντος διαγωνισμού παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr
Η προμήθεια, συνολικού προϋπολογισμού 199.602,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠεριγραφήΜον. Μέτρ.Ποσότητα Τιμή Μον. € Κόστος € 
Πολυσύνθετο όργανο δραστηριοτήτων μορφής Δάσους TEMAXIO 1 31.800,00 31.800,00
Σύνθετο όργανο δραστηριοτήτων TEMAXIO 1 10.717,35 10.717,35
Ξύλινη διθέσια κούνια παιδιών TEMAXIO 1 1.400,00 1.400,00
Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων-παιδιών TEMAXIO 1 1.500,00 1.500,00
Πατήματα ισορροπίας τύπου τραμπολίνο TEMAXIO 1 13.700,00 13.700,00
Αναρρίχηση Πυραμίδα TEMAXIO 1 11.500,00 11.500,00
Κύβος αναρρίχησης TEMAXIO 1 9.000,00 9.000,00
Σύνθετο αναρριχητικό όργανο TEMAXIO 1 8.300,00 8.300,00
Ατομική τραμπάλα TEMAXIO 1 900,00 900,00
Παγκάκι ξύλινο με πλάτη TEMAXIO 4 300,00 300,00
Κάδος απορριμμάτων TEMAXIO 6 180,00 180,00
Βρύση TEMAXIO 3 200,00 200,00
Πινακίδα σήμανσης παιδικής χαράς TEMAXIO 3 250,00 250,00
Περίφραξη Μ. 180 100,00 100,00
Δάπεδο ασφαλείας βάσει ΕΝ1176-ΕΝ1177 για ύψος πτώσης έως 1,50μ. Μ2 100 70,00 70,00
Δάπεδο ασφαλείας βάσει ΕΝ1176-ΕΝ1177 για ύψος πτώσης έως 1,70μ. Μ2 193 74,00 74,00
Δάπεδο ασφαλείας βάσει ΕΝ1176-ΕΝ1177 για ύψος πτώσης έως 2,40μ. Μ2 86 90,00 90,00
Εργασίες θεμελίωσης, συναρμολόγησης, τοποθέτησης ΚΑΤ.ΑΠΟΚ. 1 20.000,00 20.000,00
Πιστοποίηση παιδικών χαρών ΚΑΤ.ΑΠΟΚ. 1 1.500,00 1.500,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:160.969,35
ΦΠΑ 24%:38.632,65
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:199.602,00

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό 43199 μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, όπου επίσης θα αναρτηθεί το πλήρες σώμα της διακήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 http://www.promitheus.gov.gr 04.07.2017 04.07.2017 15.08.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00
 KATAΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 16/08/2017 ΕΩΣ 18/08/2017 
 ΑΠOΣΦΡΑΓΙΣΗ 21/08/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 

*Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 04/07/2017 .
*Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/08/2017 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
*Η υποβολή στον Δήμο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της.
*Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 21/08/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ..

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
1. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 12617/04-07-2017 όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των
διαγωνισμών και ιδιαίτερα εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 3.219,39
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού στον Τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη του Τ.Ε.Υ.Δ. κάντε κλικ εδώ (doc)

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα