03.01.2023 – Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας Δήμου Φλώρινας”

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

  Φλώρινα, 02/01/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
“Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας Δήμου Φλώρινας”, συνολικού Προϋπολογισμού 285.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας Δήμου Φλώρινας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, προϋπολογισμού 285.200,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. Η προσφορά κατατίθεται για το σύνολο της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση προγραμμάτων χωριστής συλλογής των αστικών βιοαποβλήτων, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των βιοαποβλήτων τόσο από την πόλη όσο και από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φλώρινας. Η προμήθεια των δύο απορριμματοφόρων οχημάτων κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη του προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με διαλογή στην πηγή και κομποστοποίησης αλλά και για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων αποκομιδής του Δήμου Φλώρινας και την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων απορριμματοφόρων με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σύγχρονης κατασκευής οχήματα.
Συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια:
Α) Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
• Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 6,0 m3.
• Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12,0 m3.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 34144511-3

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/02/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/02/2023

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Φλώρινας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030806. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62-7132.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα με το ποσό των 285.200,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Φλώρινας για το ποσό των 588,46€, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 164/17.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΨΞ7ΛΨ-Ι02) του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και της 536/16-02-2022 1η τροποποίηση αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.600,00 € (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ), σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο της προμήθειας).

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση του οχήματος – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: Εξυπηρετηθείτε/έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 28/12/2022, τουλάχιστον 35 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δημοσιεύθηκε στις 02 Ιανουαρίου 2023 λαμβάνοντας αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ τον 2023/S 001-001287.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

  • ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 180083.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 4 5 6 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και σε μια (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για προβολή της περίληψης διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του ΕΕΕΣ (pdf) και λήψη του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα