Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 24474/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012820282), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 199306), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής [μπουατ προτζεκΤ]» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € μεκριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 24474/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012820282), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 199306), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής [μπουατ προτζεκΤ]» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € μεκριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

Για προβολή της σχετικής απόφασης κάντε κλικ εδώ – AOE 282/2023

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα