Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού άνω των ορίων για την «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2023-2024», εκτιμώμενης δαπάνης 361.801,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2023-2024», εκτιμώμενης δαπάνης 361.801,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η σύμβαση δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “211218”. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του κάτωθι συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔ.ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΕΙΔΟΣΠΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ή ΗΜΕΡΩΝΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΝΟΛΟ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΜΜΕΚΧΜικρού ή μεσαίου μεγέθους εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέαΕργασία17Ώρα1202.04075,00 €153.000,00 €
Επιφυλακή17Ημέρα1352.29525,00 €57.375,00€
ΜΕΚΧΜεγάλου μεγέθους

εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα

Εργασία

 

2Ώρα12024090,00 €21.600,00€
Επιφυλακή2Ημέρα13527025,00 €6.750,00€

ΛΦΛΑΛαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα (εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμούΕργασία

 

3Ώρα12036075,00€27.000,00€
Επιφυλακή3Ημέρα13540510,00€4.050,00€
ΛΦΚΦΛαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με κάδο φόρτωσης για άρση χιονιώνΕργασία

 

2Ώρα10020060,00€12.000,00€
ΦΟΔΑΦορτηγό τριαξονικό ή τετραξονικό (τουλάχιστον 16tn) με δυνατότητα ανατροπήςΕργασία

 

2Ώρα10020050,00ε10.000,00€
   
  ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)291.775,00€
  ΦΠΑ (24%)70.026,00€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ361.801,00€

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι δραστηριότητα εκχιονισμού (όσο αφορά τα εκχιονιστικά μηχανήματα) και σχετική δραστηριότητα (όσο αφορά την άρση χιονιών)..
Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 5.835,50€ (πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα εκχιονιστικά/μηχανήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων εκχιονιστικών μηχανημάτων.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 29η Αυγούστου 2023, δημοσιεύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2023 (αρ. προκήρυξης 2023/S 168-528066) και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την 1η Σεπτεμβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013336020 2023-09-01).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα