Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα) της Τ.Κ. Πρώτης Δήμου Φλώρινας

Φλώρινα, 30/9/2015
Αριθμ. Πρωτ:22708

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Πρώτης του Δήμου Φλώρινας όπως παρακάτω:
Τα υπό δημοπράτηση ακίνητο(πρώην κοινοτικό κατάστημα) βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρώτης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/10/2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο (3ος όροφος) Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες του Δήμου μας. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την 23/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται μηνιαίως το ποσό των Είκοσι Ένα Ευρώ (21 €) .
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 25,20 €,και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος όροφος) Τηλέφωνο 23850 44-479(εσ.7) FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα