Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κοινόχρηστου χώρου εντός της Δημοτικής Αγοράς (Υπόστεγο Β & Υπόστεγο Γ ) προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων


ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Φλώρινα, 14/6/2016
Αριθμ. Πρωτ: 10796

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Κοινόχρηστου χώρου εντός της Δημοτικής Αγοράς (στη θέση των οδών Μόδη-Αμύντα, Υπόστεγο Β και Γ) προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 132/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ο χώρος προς δημοπράτηση είναι το υπόστεγο Β εμβαδού 41,22 τ.μ. και το Υπόστεγο Γ εμβαδού 41,22 τ.μ. :
Πόλη: Φλώρινα
Δήμος: Φλώρινας
Οδός: Μόδη- Αμύντα (Δημοτική Αγορά Φλώρινας)
Είδος: Κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Δημοτικής Αγοράς
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27/6/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο 3ος όροφος..
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 04/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 24,96 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για κάθε υπόστεγο ξεχωριστά, και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιο καθώς και για τον εγγυητή του.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο- Πτολεμαίων 1 -3ος όροφος Τηλέφωνο 23850 44-479(εσωτ.7) FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Ο Αντιδήμαρχος

Θεοφανίδης Δημήτριος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα