Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Τεσσάρων (4) Αποθηκών στην Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 28/4/2015
Αριθμ. Πρωτ:7918

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση Τεσσάρων (4) Αποθηκών στην Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Τεσσάρων(4)Αποθηκών στην Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας όπως παρακάτω:

Τα υπό δημοπράτηση ακίνητα (Αποθήκες)βρίσκονται στην Τ.Κ. Πολυποτάμου στις θέσεις: 1) Γήπεδο 2) Φιλίππου λιβάδια 3) Ατραπός 1 και 4) Ατραπός 2, με εμβαδόν 50 τ.μ. το καθένα
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/5/2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων 4ες Εργατικές Κατοικίες Αγ. Μηνά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Πολυποτάμου του Δήμου μας.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε, την 03/6/2015 και ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται ετησίως το ποσό των Σαράντα Ευρώ (40 €) για το κάθε ακίνητο(αποθήκη) ξεχωριστά.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ ανά αποθήκη ,και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 4ες Εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά Τηλέφωνο 23850 44-479 FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα