Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμούς 15, 16 και 43 της δημοτικής αγοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 28/04/2015
Αριθμ. Πρωτ:7917

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμούς 15, 16 και 43 της δημοτικής αγοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με αριθμούς 15, 16 και 43 σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 92/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας 4ες Εργατικές Κατοικίες Αγ. Μηνά. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους στις 3/6/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται ποσό για κάθε κατάστημα όπως παρακάτω:
1) Για το κατάστημα 15 το ποσό των Εκατό (100,00) ευρώ τον μήνα.
2) Για το κατάστημα 16 το ποσό των Εκατό Ογδόντα (180,00) ευρώ τον μήνα.
3) Για το κατάστημα 43 το ποσό των Εκατό (100,00) ευρώ τον μήνα.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται α) στο ποσό των Εκατόν Είκοσι (120,00) ευρώ για το καταστήματα 15, β) στο ποσό των Διακοσίων Δέκα Έξη (216,00) ευρώ για το καταστήματα 16 και γ) στο ποσό των Εκατόν Είκοσι (120,00) ευρώ για το καταστήματα 43 καθώς και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για αυτούς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 4ες Εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά Τηλέφωνο 23850 44-479 εσωτ. 5 FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Ιωάννης Ζ.Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα