Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας”

logo_espa

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φλώρινα 09/04/2024

Αρ.Πρωτ.:15064/09.04.2024

ΑΔΑ: Ψ87ΔΩΗΙ-Σ3Ο

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
συνολικού προϋπολογισμού 424.599,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 424.599,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 342.419,35 ΦΠΑ € 82.180,64).

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1: Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free WiFi) και Επέκταση Οπτικού Δακτυλίου Πόλης (ΜΑΝ) ως προς οπτική υποδομή, εκτιμώμενης αξίας 182.199,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 146.935,43 €, ΦΠΑ 35.264,50 €).
ΤΜΗΜΑ 2: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού, εκτιμώμενης αξίας 80.500,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 64.919,53 €, ΦΠΑ 15.580,69 €).
ΤΜΗΜΑ 3: Σύστημα έξυπνης στάθμευσης σε χώρους στάθμευσης, εκτιμώμενης αξίας 96.499,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.822,43 €, ΦΠΑ 18.677,38 €).
ΤΜΗΜΑ 4: Σύστημα τηλεχειρισμού δημοσίων υποδομών και δικτύων (πλατφόρμα έξυπνης πόλης), εκτιμώμενης αξίας 65.400,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.741,96 €, ΦΠΑ 12.658,07 €).

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72212000-4, 32344210-1, 72415000-2, 72211000-7, 38820000-9, 48422000-2, 34926000-4, 32510000-1.
2. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ15510055. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΚΑΕ 64-7135.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο6. της Πράξης : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4288/1450/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΘΣ465ΧΙ8-Α12) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5037887. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
3. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες.
4. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.cityoflorina.gr.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
7. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/05/2024, και ώρα 23:59.
8. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/05/2024 και ώρα 10:00 π.μ.
9. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
11. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως εξής:

  • Για το Τμήμα 1, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.938,71 €).
  • Για το Τμήμα 2, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.298,39 €).
  • Για το Τμήμα 3, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.556,45 €).
  • Για το Τμήμα 4, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.054,84 €).

12. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
13. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
14. Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: ακολουθώντας τη διαδρομή Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί), στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 8η Απριλίου 2024 και δημοσιεύθηκε την 9η Απριλίου 2024 (Αριθμός Προκήρυξης: 206955-2024, Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 70/2024).
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

  • ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 346884
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 4 5 6 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες: α) Βήμα Φλώρινας και β) ΗΧΩ Φλώρινας.
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί).

Φλώρινα 09/04/2024

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Μπέλτσος

 

Για λήψη των σχετικών εγγράφων (τεύχος, ΕΕΕΣ, φύλλα συμόρφωσης κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (.zip).

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα