ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης κατεδαφίσεων επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020» προϋπολογισμού 18.352,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 Φλώρινα, 13/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 23372

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης κατεδαφίσεων επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020»
προϋπολογισμού 18.352,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης κατεδαφίσεων επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 18.352,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης κατεδαφίσεων επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020» όπως περιγράφεται στις υπ’ αρ. 20291/02.10.2020 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το έτος 2020.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 45111100-9

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή

: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διεύθυνση

: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100

Τηλ./Fax

: 2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052

e-mail / Ιστοσελίδα

: press@cityoflorina.gr, oikonomiko1@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

16 Νοεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16 Νοεμβρίου 2020, ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11:00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το έκτο εδάφ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@gmail.com, dimosflorinas@gmail.com.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για αναλυτική προβολή του τευχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του Τ.Ε.Υ.Δ. κάντε κλικ εδώ (docx) και του έντυπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα