Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας εώς 31.12.2017»

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικι εδώ (pdf)arrow1


 

Φλώρινα 24/05/2017
Α.Π.. 9767

Ο Δήμαρχος Φλώρινας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΩΣ 31.12.2017» ΠΟΣΟΥ 140.556,00 €

Πλήρης, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο αναλυτικό τεύχος του παρόντος διαγωνισμού παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Η προμήθεια, συνολικού προϋπολογισμού 140.556,00 € (με Φ.Π.Α.), αφορά αναλυτικά τα εξής τμήματα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

A/A

Υπηρεσίες / K.A.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

CPV 09135100-5

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών           10-6643

60.000 ΛΙΤ

0,986 €

59.160,00 €

2

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών           10-6643

6.000 ΛΙΤ

0,986 €

5.916,00 €

3

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος     20-6643

8.000 ΛΙΤ

0,986 €

7.888,00 €

4

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών       30-6643

20.000 ΛΙΤ

0,986 €

19.720,00 €

5

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης                   40-6643

15.000 ΛΙΤ

0,986 €

14.790,00 €

6

Δ/νση ΚΕΠ

70.03-6643

6.000 ΛΙΤ

0,986 €

5.916 €

7

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 70.04-6643

3.000 ΛΙΤ

0,986 €

2.958 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

118.000 ΛΙΤ

0,986 €

116.348,00 €

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / K.A.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ AMOΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

CPV 09132100-4

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος     20-6641

14.000 ΛΙΤ

1,513 €

21.182,00 €

2

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών      

30-6641

1.000 ΛΙΤ

1,513 €

1.513,00 €

3

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 70.04-6641

1.000 ΛΙΤ

1,513 €

1.513,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

16.000 ΛΙΤ

 

24.208,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

140.556,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

113,351,61 €

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

27.204,39 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό 42282 μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, όπου επίσης θα αναρτηθεί το πλήρες σώμα της διακήρυξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

http://www.promitheus.gov.gr

 

24/05/2017

 

24/05/2017

 

18/06/2017

ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00

KATAΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Δευτέρα,19/06/2017 ΕΩΣ Τετάρτη,21/06/2017

 

 

ΑΠOΣΦΡΑΓΙΣΗ

Πέμπτη,22/06/2017

ΩΡΑ 09. 00

 

 

*Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Τετάρτη, 24/05/2017 .

*Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η Κυριακή, 18/06/2017 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

*Η υποβολή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της.

*Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 22/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ..

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 9766/24-05-2017 (42282) όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.163,48 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 242,08 ευρώ για την αμόλυβδη βενζίνη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ του κάθε είδους της προμήθειας.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού στον Τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα