Προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 20/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 5546

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»
προϋπολογισμού 156.999,95 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης ελέγχου τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, προϋπολογισμού 156.999,95 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων (που έχουν ομαδοποιηθεί σε γαλακτοκομικά, είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, είδη οπωροπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου και είδη ιχθυοπωλείου) και η διανομή τους για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας έτους 2019.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ29 Μαρτίου 2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01 Απριλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23 Απριλίου 2019, ώρα 24:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02 Μαΐου 2019, ώρα 11:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αύξοντα συστημικό αριθμό 70257 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο στις παρακάτω εφημερίδες: α) Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας και β) Ηχώ Φλώρινας. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ(pdf), για το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) κάντε κλικ εδώ (doc) και για το έντυπο οικονομικής προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή) κάντε κλικ εδώ (doc)

Για τις διευκρινίσεις κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα