Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση του παραδοτέου “2.3.2 – Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του προσωπικού των δή

 


Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

 

 


 

Φλώρινα 17/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: -8220-

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities), με συμβολική ονομασία «ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051, η οποία χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ 2007-2013», υποστηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών για την Αειφορική Ενέργεια και την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής αλλαγής. Αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τις περιοχές που συμμετέχουν όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων, στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν τούτου, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες Δήμους για την από πλευράς τους προσπέλαση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και στην ετοιμότητα και αποτελεσματικότητά τους να διεκδικούν πόρους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης., ο Δήμος Φλώρινας (ΕπΕτ 1) προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, για την υλοποίηση της εργασίας:
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση του παραδοτέου “2.3.2 – Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του προσωπικού των δήμων και των κατοίκων / Τελική δημόσια εκδήλωση”, στο πλαίσιο υλοποίησης της διασυνοριακής πράξης με τίτλο «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities), με συμβολική ονομασία «ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051
Το εν λόγω παραδοτέο του έργου ENERGYNET 2.3.2 θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 «Εκστρατείες διάχυσης & ευαισθητοποίησης» (Act 2.3 Dissemination & Sensitization campaigns) του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφόρηση & Δημοσιότητα» (WP2 Information & publicity).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται σε 18.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΠεριγραφήΠεριοχή
Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης η οποία θα ολοκληρωθεί με τελικές δημόσιες εκδηλώσεις.Δήμος Φλώρινας

Περαιτέρω πληροφορίες (παραδοτέα κ.τ.λ.) μπορείτε να βρείτε στην Τεχνική περιγραφή του συνημμένου τεύχους Πρωτογενούς Αιτήματος.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 25/05/2016 και ώρα 13.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση press@cityoflorina.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107, ΤΚ 53100, Φλώρινα (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Βόγλη Νικολέττα τηλ. 2385351011, ταχ.: press@cityoflorina.gr.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα