17.09.2019 – Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 1120/2019

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 531 00 Φλώρινα
 Φλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : -20271 –

 Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1120 /2019
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρ. 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
3) Τις διατάξεις του άρθρ. 76 παρ.2 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.4623/2019.
4) Την εγκύκλιο με αριθμ. 90/2019 (Α.Π. 59849/21-8-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ :ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
5) Την με αριθ. 262/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
6) Την με αριθ. 1101/11-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον ορισμό των κατωτέρω Αντιδημάρχων από τις 12-09-2019 έως 10-09-2020, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:

  1. Κωνσταντίνος Σακουλέβας του Ζήση.
  2. Ηλίας Μούλελης του Βασιλείου.

Αναπληρωματικά μέλη:

  1.  Νικόλαος Δούμτσης του Αθανασίου.
  2. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Θεοδώρου.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

Εσωτερική διανομή :
1.Όλες τις Δ/νσεις Δήμου
2.Ενδιαφερόμενους

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα