17.09.2019 – Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Οικονομικής Επιτροπής – Απόφαση Δημάρχου 1119/2019

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 531 00 Φλώρινα
 Φλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : -20270 –

 Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Οικονομικής Επιτροπής».

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ.1119 /2019
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρ. 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
3) Τις διατάξεις του άρθρ. 76 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.4623/2019.
4) Την εγκύκλιο με αριθμ. 90/2019 (Α.Π. 59849/21-8-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ :ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
5) Την με αριθ. 261/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
6) Την με αριθ. 1101/11-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον ορισμό των κατωτέρω Αντιδημάρχων από τις 12-09-2019 έως 10-09-2020, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:

  1. Νικόλαος Δούμτσης του Aθανασίου.
  2. Νικόλαος Μουρατίδης του Γεωργίου.

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Ηλίας Μούλελης του Βασιλείου.
  2. Κωνσταντίνος Σακουλέβας του Ζήση.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

Εσωτερική διανομή :
1. Όλες τις Δ/νσεις Δήμου
2. κ.κ. Ενδιαφερόμενους

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα