10.08.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 14 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση [γ΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση συνεδρίασης στις 10 Αυγούστου 2013 (κατόπιν της β΄ προσκλήσεως με Α.Π. 455/06-08-2013) λόγω μη υπάρξεως απαρτίας] κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, δηλαδή παρόντα μέλη έντεκα (11), με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη με Α.Π. 454/01-08-2013 (άρθρ. 96 παρ. 2 και 3 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. και άρθρ. 67 Ν. 3852/2010).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νικόλαος Καρυπίδης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα