12.12.2022 – Πρόσκλησης σύγκλησης στην Ειδική«δια ζώσης»συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ μ.μ

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -37-

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Ειδική«δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

Για λήψη της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα