14.04.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φλώρινα, 13 Απριλίου 2016
Αρ. Πρόσκ.: -18- Αρ. Πρωτ.: -206-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 14 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00΄ μμ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2014-2020».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, έγκειται στο ότι η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του Δήμου Φλώρινας με τίτλο «Δημιουργία και υλοποίηση διασυνοριακού δικτύου αέριας ρύπανσης και υγείας – Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation» με ακρωνύμιο ΤRAP, στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – FYROM 2014-2020 πρέπει να κατατεθεί εγκαίρως και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων, ήτοι την 22α Απριλίου 2016, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές, Μέτρο 2.3: «Αειφόρος Διαχείριση Προστατευμένων Περιοχών, Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα